Foreldrebetaling

 

Plasstørrelse Pr. mnd Kost Total Søskenmod 30% Søskenmod 50%
100 3 050 400 3 450 915 1 525
80 2 480 320 2 800 744 1 240
70 2 350 280 2 630 705 1 175
60 2 010 240 2 250 603 1 005
50 1 680 200 1 880 504 840
40 1 340 160 1 500 402 670

 

Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

Forfall for betaling er 15. i hver måned

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr 2, 50 % for barn nr 3 og flere.

Foreldrebetalingen bestemmes av § 20 og 21 i lov om barnehager og forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Hvem har rett til redusert betaling, se:

https://ringerike.kommune.no/innhold/barn-og-unge/barnehager/#heading-h2-5

Betalingsrutiner for barnehageregning ved Tolpinrud barnehage

I vedtekter for Tolpinrud barnehage §§5-3 og 5-4 står følgende:

Forfall og manglende betaling:

 • Foreldrebetalingen forfaller til betaling den 15. i hver måned. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og evt. purregebyr.
 • Ved misligholdelse av betaling eller oppfølging av barnehagens vedtekter/retningslinjer kan Tolpinrud BA vedta at barnehageplassen blir inndratt.

 

Foreldrenes ansvar:

 • Betale barnehageregningen innen fristen.
 • Føre på KID-nummer. Hvis dette ikke blir gjort er det stor mulighet for at dere vil motta purring selv om regningen er betalt. (NB! Alle regninger har sitt eget KID-nummer)

 

Økonomihusets ansvar:

 • Sende ut barnehageregning med frist for betaling 15. i hver måned.
 • Hvis regning ikke betales innen 30. i samme måned oversendes saken til Argus Kreditt. (Inkassofirma)
 • Informere daglig leder ved Tolpinrud barnehage om utestående foreldrebetaling.

 

Argus Kreditts ansvar:

 • Sende ut purring på barnehageregning med purregebyr (kr 59), forfall 15. i neste måned.
 • Hvis regning ikke betales innen 15. i neste måned, sende skriftlig varsel om at saken sendes videre til inkasso.

 

Daglig leders ansvar:

 • Sørge for at foreldre/foresatte har fått nødvendig informasjon om betalingsrutinene
 • Hvis regning ikke er betalt innen 15. i neste måned, gi foreldre skriftlig varsel om når siste dag i barnehagen er.
 • Sørge for at barnet slutter innen fastsatt dato hvis barnehageregning ikke betales.

 

 Tolpinrud barnehage 11.02.2021

 Anne Guri Ulven Larsen

Daglig leder Tolpinrud barnehage