Foreldrebetaling

 

Plasstørrelse Pr. mnd Kost Total
100 2730 350 3080
90 2703 315 3018
80 2402 280 2680
70 2102 245 2347
60 1802 210 2012
50 1502 175 1677
40 1201 140 1341

 

Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

Forfall for betaling er 15. i hver måned

 Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr 2, 50 % for barn nr 3 og flere.

 Foreldrebetalingen bestemmes av § 15 i lov om barnehager og forskrift om foreldrebetaling i barnehager

 Betalingsrutiner for barnehageregning ved Tolpinrud barnehage

I vedtekter for Tolpinrud barnehage §§5-3 og 5-4 står følgende:

Forfall og manglende betaling:

 • Foreldrebetalingen forfaller til betaling den 15. i hver måned. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og evt. purregebyr.
 • Ved misligholdelse av betaling eller oppfølging av barnehagens vedtekter/retningslinjer kan Tolpinrud BA vedta at barnehageplassen blir inndratt.

 

Foreldrenes ansvar:

 • Betale barnehageregningen innen fristen.
 • Føre på KID-nummer. Hvis dette ikke blir gjort er det stor mulighet for at dere vil motta purring selv om regningen er betalt. (NB! Alle regninger har sitt eget KID-nummer)

 

Økonomihusets ansvar:

 • Sende ut barnehageregning med frist for betaling 15. i hver måned.
 • Hvis regning ikke betales innen 30. i samme måned oversendes saken til Argus Kreditt. (Inkassofirma)
 • Informere daglig leder ved Tolpinrud barnehage om utestående foreldrebetaling.

 

Argus Kreditts ansvar:

 • Sende ut purring på barnehageregning med purregebyr (kr 59), forfall 15. i neste måned.
 • Hvis regning ikke betales innen 15. i neste måned, sende skriftlig varsel om at saken sendes videre til inkasso.

 

Daglig leders ansvar:

 • Sørge for at foreldre/foresatte har fått nødvendig informasjon om betalingsrutinene
 • Hvis regning ikke er betalt innen 15. i neste måned, gi foreldre skriftlig varsel om når siste dag i barnehagen er.
 • Sørge for at barnet slutter innen fastsatt dato hvis barnehageregning ikke betales.

 

 Tolpinrud barnehage 24.02.2017

 Anne Guri Ulven Larsen

Daglig leder Tolpinrud barnehage