Foreldrebetaling

 

Plasstørrelse Pr. mnd Kost Total
100 2910 350 3 260
90 2881 315 3 196
80 2561 280 2 841
70 2241 245 2 486
60 1921 210 2 131
50 1601 175 1 776
40 1280 140 1 420

 

Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.

Forfall for betaling er 15. i hver måned

Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr 2, 50 % for barn nr 3 og flere.

Foreldrebetalingen bestemmes av § 15 i lov om barnehager og forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Hvem har rett til redusert betaling, se:

http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Barnehager/Nyttig-a-vite/Redusert-betaling-i-barnehage/

Betalingsrutiner for barnehageregning ved Tolpinrud barnehage

I vedtekter for Tolpinrud barnehage §§5-3 og 5-4 står følgende:

Forfall og manglende betaling:

 • Foreldrebetalingen forfaller til betaling den 15. i hver måned. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og evt. purregebyr.
 • Ved misligholdelse av betaling eller oppfølging av barnehagens vedtekter/retningslinjer kan Tolpinrud BA vedta at barnehageplassen blir inndratt.

 

Foreldrenes ansvar:

 • Betale barnehageregningen innen fristen.
 • Føre på KID-nummer. Hvis dette ikke blir gjort er det stor mulighet for at dere vil motta purring selv om regningen er betalt. (NB! Alle regninger har sitt eget KID-nummer)

 

Økonomihusets ansvar:

 • Sende ut barnehageregning med frist for betaling 15. i hver måned.
 • Hvis regning ikke betales innen 30. i samme måned oversendes saken til Argus Kreditt. (Inkassofirma)
 • Informere daglig leder ved Tolpinrud barnehage om utestående foreldrebetaling.

 

Argus Kreditts ansvar:

 • Sende ut purring på barnehageregning med purregebyr (kr 59), forfall 15. i neste måned.
 • Hvis regning ikke betales innen 15. i neste måned, sende skriftlig varsel om at saken sendes videre til inkasso.

 

Daglig leders ansvar:

 • Sørge for at foreldre/foresatte har fått nødvendig informasjon om betalingsrutinene
 • Hvis regning ikke er betalt innen 15. i neste måned, gi foreldre skriftlig varsel om når siste dag i barnehagen er.
 • Sørge for at barnet slutter innen fastsatt dato hvis barnehageregning ikke betales.

 

 Tolpinrud barnehage 02.01.2018

 Anne Guri Ulven Larsen

Daglig leder Tolpinrud barnehage