Vedtekter

VEDTEKTER FOR TOLPINRUD BARNEHAGE
Gitt i medhold av lov om barnehager av 17. juni 2005 nr. 64 med forskrifter. Vedtatt av styret i Tolpinrud SA, gjeldende fra 01.10.08. Endringer fra 15.03.10, 01.01.12, 17.10.13 og 02.01.18

KAPITTEL 1. INNLEDNING
§1-1 Formål.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

§1-2 Forvaltning
Tolpinrud Barnehage drives i samsvar med bestemmelsene i barnehageloven med forskrifter, denne vedtekt og vedtak i Tolpinrud SA.

 

§1-3 Taushetsplikt
Samarbeidsutvalget og personalet skal skrive under erklæring om taushetsplikt, jfr. Lov om barnehager § 20.

KAPITTEL 2. BARNEHAGENS ORGANER
§2-1 Barnehagen eies og drives av Tolpinrud SA

 

§2-2 Tolpinrud SA er økonomisk ansvarlig og skal være et kontrollorgan for barnehagen.

 

§2-3 Samarbeidsutvalg
Barnehagens samarbeidsutvalg skal bestå av 12 medlemmer:
1 foreldrerepresentant pr avdeling valgt av foreldrerådet
1 ansattrepresentant pr avdeling valgt av de ansatte
1 representanter valgt av Driftsstyret i Tolpinrud SA
Styrer har møte-, forslag- og talerett og fungerer som sekretær.

 

KAPITTEL 3. SØKNAD, OPPTAK, TILDELING AV PLASS M.M.
§3-1 Opptakskrets
Barnehagens opptakskrets er Ringerike kommune. Hvis det ikke er nok barn fra Ringerike kommune til å fylle opp plassene i barnehagen kan barn fra andre kommuner tildeles plass. Barn som går i Tolpinrud barnehage og flytter til en annen kommune, beholder plassen i barnehagen.

§3-2 Søknad.
Søknad sendes via Ringerike kommunes oppvekstportal.

§3-3 Prioritering ved opptak.
1. § 13 i Lov om barnehager:
Barn med nedsatt funksjonsevne
Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra PPT, lege, psykolog, logoped, sosial medisinsk institusjon el. lign.
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-4 annet og fjerde ledd og

4-12
Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barneverntjenesten
2. Barn av betalende medlemmer i Hønefoss Sportsklubb, gjelder også barn fra andre kommuner enn Ringerike.
3. Barn av fast ansatte i barnehagen, gjelder også barn fra andre kommuner enn Ringerike.
4. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen, gjelder også barn fra andre kommuner enn Ringerike.
5. Barn som for øvrig står på barnehagens venteliste. I hovedsak følges ansinitetsprinsippet i forhold til søknadsdato.
Utover dette kan opptaksmyndigheten ta hensyn til gruppas totale sammensetning for å ivareta barnas behov for utfordring og støtte.

 

§3-4 Opptaksmyndighet
Opptak av barn er delegert til daglig leder for Tolpinrud barnehage. Beslutning om opptak skal treffes så snart som mulig etter at det er mottatt en oppsigelse.

§3-5 Opptaksperiode.
Barn som tas opp i barnehagen beholder plassen fram til skolestart det året det fyller 6 år, eller til plassen sies opp.

§3-6 Oppsigelse.
Oppsigelse sendes via Ringerike kommunes oppvekstportal, med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden blir regnet fra 1. eller 15. i måneden i perioden 15. august - 28. februar. Oppsigelse etter 1. mars fritar ikke foreldre fra oppholdsbetaling til 14. august. Dersom nytt barn tar over plassen i oppsigelsestiden, betales det frem til nytt barn begynner.

KAPITTEL 4. REDUSERT PLASS, PERMISJON

§4-1 Redusert plass og permisjon fra hele eller deler av plassen
Det er anledning til å søke om redusert plass og permisjon fra plassen. Søknaden sendes sendes via Ringerike kommunes oppvekstportal. Betalingssatsen reduseres i forhold til størrelsen på plassen.

 

 

KAPITTEL 5. BETALING M.M.
§5-1 Betaling for oppholdet
Tolpinrud SA fastsetter betalingssatsene for barns opphold i barnehagene. Det betales månedlig i 11 måneder med betalingsfri i juli. Ved fravær må plassen betales.

§5-2 Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon er 30% for 2. barn og 50% for 3. eller flere barn. Dersom søsken har ulik plass-størrelse skal det betales full pris for den dyreste plassen.

§5-3 Forfall og manglende betaling
Foreldrebetalingen forfaller til betaling den 15. i hver måned. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling og evt. purregebyr.

§5-4 Mislighold.
Ved misligholdelse av betaling eller oppfølging av barnehagens vedtekter/retningslinjer kan Tolpinrud SA vedta at barnehageplassen blir inndratt, se egne rutiner.

KAPITTEL 6. ANDRE BESTEMMELSER.
§6-1 Åpningstid
Barnehagen er åpen fem dager i uka fra 07.00 til 17.00.
Barnehagene holder åpent hele året bortsett fra helger, høytids- og helligdager, julaften, romjula, nyttårsaften, onsdag før skjærtorsdag, 5 planleggingsdager og de to siste hele ukene i juli.

§6-2 Ferie
Alle barn skal ha 4 uker ferie i løpet av barnehageåret. Minst 2 av disse skal avvikles sammenhengende i perioden 15.juni til 15.august. Ferie skal være innrapportert senest 15.april, p.g.a. personalets ferielister.
Skulle ikke ferie være innrapportert innen fristen, bestemmer daglig leder hvilke uker barnet må ta fri.

§6-3 Gebyr for overtredelse av åpningstiden
Ved henting av barn etter barnehagens stengetid faktureres et gebyr på kr. 500,- pr. gang for å dekke lønnsutgifter for ansattes overtid.

§6-4 Arealnormer
Barnehagens leke- og oppholdsareal er satt til 4 m2 pr barn over 3 år og 5,4 m2 pr barn under 3 år. For Stjerneskudd (”bussavdelingen”) er leke-og oppholdsarealet 3 m2 pr barn.

§6-5 Internkontroll
Barnehagen skal ha et internkontrollsystem i samsvar med forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften). Daglig leder skal skriftlig kunne dokumentere sitt internkontrollsystem.